ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου – Δραπετσώνας  « (ο) ΑΛΝΤΕΜΠΑΡΑΝ » και με έδρα τον νέο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Άρθρο 2

Σκοποί

Α. Η ενασχόληση με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος, καθώς και με θέματα της τοπικής κοινωνίας.

α. Η ανάπτυξη και η διάδοση των πνευματικών και πολιτιστικών αξιών, η ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής μνήμης της περιοχής μας.

β. Η ανάπτυξη, η καλλιέργεια του αθλητισμού στην κατεύθυνση του μαζικού λαϊκού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες και ανεξαρτήτου φύλλου, στο πνεύμα της φιλίας, ειρήνης, αλληλεγγύης, συναδέλφωσης και ευγενούς άμιλλας.

γ. Η ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των μελών και η συνεργασία με τους διάφορους φορείς σε τοπικό και πανελλαδικό ή άλλο επίπεδο.

Β. Η κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ελεύθερης διακίνησης κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών ιδεών.

Γ.  Η εκτέλεση κοινωφελών έργων, καθώς και έργων εξωραϊσμού και αναβάθμισης του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής.

Άρθρο 3

Μέσα

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:

Α. Η ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικής, ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολή ταινιών, θεατρικών παραστάσεων κ.λπ.

Β. Η δημιουργία και συγκρότηση ερασιτεχνικών ομάδων σε όλες τις μορφές τέχνης.

Γ. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή των μελών του Συλλόγου με τον λαό στο πλαίσιο εκλαΐκευσης και μεταφοράς επιστημονικών γνώσεων και επιτευγμάτων (δημιουργία του ανοιχτού πανεπιστημίου).

Δ. Η ενασχόληση με τα τοπικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.

Ε. Η δημιουργία αθλητικών ομάδων, τμημάτων, ακαδημιών σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, στίβο αντισφαίριση, γυμναστική κ.λπ.).

ΣΤ. Η έκδοση εφημερίδας.

Η. Η πραγματοποίηση διαβημάτων και επαφών στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

Θ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας εισηγητικές επιτροπές μελετών και τεχνικές επιτροπές.

Άρθρο 4

Μέλη

Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει ύστερα από αίτησή του. Επίτιμα μέλη γίνονται έπειτα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του συλλόγου, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν τη συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5

Όργανα:

Όργανα του Συλλόγου είναι: Α) Η Γενική Συνέλευση. Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και Γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιαδήποτε ζήτημα και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του συλλόγου. Αποκλειστική αρμοδιότητα ή Γενική Συνέλευση έχει:

α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.

ε) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων επιτροπών.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται πρόεδρος, γραμματέας και αντιπρόεδρος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή αντιπρόεδρος.

Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός, σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνο αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Κάθε χρόνο συγκαλείτε μία τακτική συνέλευση στο πρώτο τρίμηνο του έτους για κρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό. Κάθε τρίτο χρόνο γίνεται η εκλογοαπολογιστική συνέλευση και αυτή: α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. β) Εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής. γ) Διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον, πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών. Στην περίπτωση μη απαρτίας, διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση ύστερα από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών του Συλλόγου ή με από 3 μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε εφτά ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν το Δ.Σ. αδρανεί τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από το 1/7 των μελών του Συλλόγου ή με από 3 μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 6

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται σε 5. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. την επόμενη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.

Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να γίνει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο –δυνατόν να συγκληθεί και από τα 3 μέλη- με κοινοποίηση τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θέματος.

Β) Για τη συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών του. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε 2 ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα οσάκις το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται  οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος μπορεί, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ. να αποβάλει αυτούς που ενοχλούν. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. μυστική  ψηφοφορία.

Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο Δ.Σ. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. από αυτό, αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του. Στην περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης των αναπληρωματικών του συνδυασμού η θέση του Δ.Σ.  παραμένει κενή και συμπληρώνεται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών Δ.Σ.

Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής.

Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία ½ των μελών και πλειοψηφία των ¾. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει, για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με τον Σύλλογο, αλληλογραφία κ.ά. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του. Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά και συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων πλην του ταμείου και φυλάει τη σφραγίδα. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο, και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την κάνει το 1/7 των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 7

Εκλογικό Σύστημα

Στις Αρχαιρεσίες, όλα τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, δύνανται να είναι υποψήφιοι. Όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Κάθε εκλογέας, για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιό του, ως προς τον αριθμό των σταυρών,  δύναται να ψηφίσει έναν ή το πολύ δύο υποψήφιους. Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο η περισσοτέρων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και παρουσία των ισοψηφησάντων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής .

Άρθρο 8

Ελεγκτική Επιτροπή, Εκλογικός Κανονισμός

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 2 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικά. Εκλέγεται στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για 3ετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη Τακτική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής όπως και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή, 3 μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών (ή πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών) ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή εκλογών, δέχεται υποψηφιότητες, εκδίδει πρόγραμμα για τον τρόπο, τον χώρο και τη χρονική διάρκεια των εκλογών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

Άρθρο 9

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου, συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. των διαφόρων τμημάτων και επιτροπών.

Το Δ.Σ. ασκεί τον έλεγχο της δουλειάς των επιτροπών, οι επιτροπές κάνουν τον απολογισμό τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Πόροι του Συλλόγου:

Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία, κάθε είδους δωρεές και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους. Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Σύλλογο για ένα έτος διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Προς επανάκτηση των δικαιωμάτων του απαιτείται νέα εγγραφή.

Άρθρο 11

Σφραγίδα του Συλλόγου:

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στην εξωτερική περιφέρεια «Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου – Δραπετσώνας» και με τη λέξη ΑΛΝΤΕΜΠΑΡΑΝ, στη δεύτερη εσωτερική περιφέρεια. Στο κέντρο του κύκλου, υπάρχει η εικόνα ενός αστεριού.

Γενικές διατάξεις

Ο Σύλλογος γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης, εφόσον αποφασίσει γι΄ αυτό η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία θα περιέρχεται στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας με τον όρο να χρησιμοποιηθεί σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύλλογο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του. Σε περίπτωση που τα μέλη δεν φτάνουν τα δέκα ο Σύλλογος διαλύεται δικαστικά. Μέλος μπορεί να γίνει μόνο ο ικανός για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο νόμος. Σε περίπτωση έκδοσης ειδικού νόμου που θα μειώνει το όριο ηλικίας, θα ισχύει ο τελευταίος.

Άρθρο 12

Το ανά χείρας καταστατικό αποτελούμενο από 12 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις ;;;;;;;;;.

Το καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

                                                       Κερατσίνι – Δραπετσώνα      /    /2011

 

Οι ιδρυτές

           Ονοματεπώνυμο                                                                                                       Υπογραφή